Impresum

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNOK

Expert s.r.o., právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 38346/B so sídlom Bebravská 7, 82107 Bratislava, IČO 35965070

PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

Stránky www.clubsaunaexpert.com boli veľmi starostlivo zostavené. Napriek tomu EXPERT s.r.o. ako vlastník nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvedených informácií. Akékoľvek nároky voči EXPERT s.r.o. z titulu zodpovednosti za škody materiálne alebo duševné či inej nemateriálnej ujmy vzniknutej využitím alebo nevyužitím poskytnutých informácií, resp. využitím chybných alebo neúplných informácií, sú zásadne vylúčené, pokiaľ sa autor nedopustil preukázateľne úmyselného zavinenia alebo z hrubej nedbanlivosti. Všetky ponuky uskutočnenej prostredníctvom stránok www.clubsaunaexpert.com sú nezáväzné. EXPERT s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo meniť, dopĺňať alebo odstraňovať časti stránok www.clubsaunaexpert.com a to bez zvláštneho ohlásenia. Rovnako si EXPERT s.r.o. výslovne vyhradzuje právo bez zvláštneho ohlásenia prevádzku stránok dočasne alebo definitívne prerušiť.

ODKAZY

Stránky www.clubsaunaexpert.com môžu obsahovať priame alebo nepriame odkazy na cudzie internetové stránky, ktoré sú mimo dosahu zodpovednosti EXPERT s.r.o., ibaže je oboznámená s obsahom týchto stránok a zároveň je technicky schopná a oprávnená využívaniu týchto stránok zabrániť. EXPERT s.r.o. týmto výslovne prehlasuje, že v čase uverejnenia odkazu odkazované stránky neobsahovali nelegálne informácie. Na aktuálne či budúce usporiadanie, obsah alebo pôvod odkazovaných stránok nemá EXPERT s.r.o. akýkoľvek vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od celého obsahu všetkých odkazovaných a ďalej napojených stránok, ktoré po nastavení odkazu boli zmenené. Toto ustanovenie platí pre všetky odkazy nastavené v rámci stránok www.clubsaunaexpert.com, ako aj cudzie zápisy v návštevných knihách, diskusných fórach atď. Za nelegálne, chybné alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody, ktoré využitím alebo nevyužitím takých poskytnutých informácií môžu vzniknúť, zodpovedá sám prevádzkovateľ stránok, na ktoré sa odkazuje, nie ten, kto prostredníctvom odkazu na zverejnenie odkazuje.

AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všetok obsah uvedený v rámci stránok www.clubsaunaexpert.com podlieha neobmedzene ustanoveniam platných autorských a majetkových práv príslušných vlastníkov. Iba na základe uvedenia nemožno usudzovať, že by ochranné známky neboli chránené právami tretích osôb. Kopírovacie práva pre zverejnený a vytvorený obsah zostávajú zachované u EXPERT s.r.o. Rozmnožovanie alebo používanie takéhoto obsahu je bez výslovného súhlasu EXPERT s.r.o. zakázané.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o ochrane osobných údajov a využívania súborov cookies sú verejne dostupné na webovej stránke www.clubsaunaexpert.com.

SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA

Vymedzenie zodpovednosti je neoddeliteľnou súčasťou stránok www.clubsaunaexpert.com a je nutné ho brať do úvahy pri akomkoľvek užívaní týchto stránok. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú čiastočne alebo úplne platnému právnemu stavu, zostávajú ostatné časti dokumentu vo svojom obsahu či platnosti nedotknuté.

SÚHLAS S PODMIENKAMI

Každý z užívateľov je povinný sa pred začatím využívania stránok www.clubsaunaexpert.com zoznámiť s týmito Podmienkami a vyjadriť s nimi svoj súhlas. Súhlas so znením týchto Podmienok vyjadrí užívateľ fakticky tým, že začne používať akúkoľvek zo stránok www.clubsaunaexpert.com. Ak Používateľ s týmito Podmienkami nesúhlasí, je povinný zdržať sa užívania stránok.